O KONFERENCJI


V Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego „Prawny wymiar działalności zawodnika”, która odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku, jest piątą, jubileuszową edycją projektu organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk, poprzez który chcemy poddać analizie zagadnienia związane z obowiązującymi prawnymi regulacjami sportu.

Celem V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Sportowego, który w tym roku wyznaczyli sobie Organizatorzy, jest spojrzenie na omawianą tematykę z perspektywy osób profesjonalnie trudniących się rywalizacją sportową.

Mając już szeroką wiedzę na temat rozwiązań legislacyjnych związanych z działalnością sportową obowiązujących zarówno w kraju, jak i w innych państwach w Europie i na świecie, postanowiliśmy przybliżyć i usystematyzować prawne regulacje dotyczące zawodnika. Takie kompleksowe ujęcie pozwoli zapoznać się z prawami i obowiązkami sportowców uprawiających poszczególne dyscypliny, możliwościami zawierania poszczególnych umów i kontraktów w ramach zawodowej działalności sportowej, a także, określi autonomię zawodnika w zderzeniu z dyscypliną i reżimem klubowym oraz reprezentacyjnym.

Chcielibyśmy, aby dorobkiem Konferencji było zainicjowanie dyskusji na temat instytucji i rozwiązań legislacyjnych dotyczących zawodnika, funkcjonujących w Polsce oraz w innych systemach prawnych, ich ewolucji i wpływu  na rozwój prawa sportowego. Dlatego prelegenci będą w swoich wystąpieniach omawiali instytucje, które w bezpośredni i pośredni sposób oddziaływają na sytuację prawną sportowców, wskażą ważniejsze problemy, które rodzą obowiązujące przepisy, przedstawią linię orzeczniczą, dotyczącą poszczególnych kwestii, a także, co może okazać się najbardziej interesujące, w toku dyskusji postarają się wysunąć postulaty de lege lata i de lege ferenda.